Prečišćavanje i sušenje transformatorskog ulja

Prečišćavanje i sušenje transformatorskog ulja vršimo sa najnovijim modelom mobilne uljne centrifuge, koja je snabdevena sa vakuumskim isparivačem.
Garantujemo da će probojna čvrstoća prečišćenog ulja dostići 200 kV/cm.

U svakom sistemu proizvodnje i prenosa električne energije najvažnija briga je pouzdanost.
Kvarovi transformatora mogu uzrokovati velike štete na uređajima sa kojima su povezani i zbog toga je neophodno da se održavaju u radnom stanju i zaštite od eventualnih uticaja koji mogu dovesti do kvara. Nažalost izolacija u transformatoru se vremenom degradira , što može izazvati kvar uređaja.
Prilikom održavanja transformatora osnovni cilj je da se razvija sistem upravljanja životnim ciklusom transformatora , koji će ispuniti sledeće zahteve :

  • održati transformatore , koji ubrzo treba da se zamene (zbog degradacije izolacionog sistema) u bezbednom i pouzdanom stanju.
  • smanjiti brzinu starenja transformatora koji su u prihvatljivom stanju da bi još duže vreme mogli da budu u upotrebi
  • ublažiti ciklus reinvestiranja da bi se smanjili „pikovi“ zamene uređaja iste starosti i stepena degradacije

Transformatorsko ulje u transformatoru obezbeđuje izolaciju , hlađenje , pomaže pri gašenju varnice i rastvara gasove koji nastaju pri degradaciji ulja. Osim ovih funkcija transformatorsko ulje rastvara vlagu i gasove iz celulozne izolacije, gasove i vlagu iz atmosfere kojoj je ulje izloženo.
Stanje izolacije transformatora prati se ispitivanjem ulja i ispitivanjem papirne izolacije , pri čemu ispitivanje ulja ne uslovljava zastoj u radu transformatora , za razliku od ispitivanja čvrste izolacije.
Međutim ispitivanjem ulja, merenjem koncentracije furanskih jedinjenja, vlage itd.indirektno se određuje i stanje papirne izolacije. Održavanjem transformatorskog ulja postupcima sušenja i prečišćavanja štiti se i produžava vek papirne izolacije. Procesi sušenja i prečišćavanja ulja mogu vratiti kvalitet ulja na nivo kvaliteta novog ulja, revitalizovati papirnu izolaciju i produžiti životni vek transformatorskog ulja, kao i samog transformatora.

Za dijagnostikovanje stanja i uljne i papirne izolacije primenjuju se Smernice za nadzor i održavanje mineralnih izolacionih ulja u električnim uređajima, standard IEC 60422 Ed.3 – 2005.

Osnovna ispitivanja izolacionog ulja

  • Dielektrična čvrstoća (napon proboja)

Zavisi od sadržaja vode i čestica u ulju. Sigurnost rada transformatora direktno zavisi od ovog parametara. Ispitivanje se vrši prema IEC 156.

  • Sadržaj vode

Izolaciono ulje može da sadrži : hemijsku vezanu vodu, rastvorenu vodu i vodu koja se izdvaja na dno trafo suda. Voda je polarna i kao takva može da se odstrani iz ulja. Slobodna izdvojena voda javlja se kod starih ulja i usled neadekvatnog održavanja transformatora. Ona se mora odstraniti istakanjem-drenažom sa dna suda. Rastvorena voda se raspoređuje u ulju i papiru, zavisno od temperature izolacije. Za odstranjivanje rastvorene vode koristimo novu uljnu centrifugu marke GEA Westfalia snabdevenu sa vakuumskim isparivačem.

  • Neutralizacioni broj

Određuje sadržaj kiselog materijala u ulju. Visoka vrednost (> 0,1 mgKOH/g ulja) govori da je ulje u lošem stanju , početak stvaranja čvrstog taloga i degradaciju celuloze.

  • Dielektrični faktor rasipanja (tgδ ulja)

Zavisi od količine jona u ulju. Ovaj parametar je izuzetno osetljiv na nečistoće , npr. samo nekoliko ppm mašinskog ulja može znatno povećati tgδ.

Preporučene granične vrednosti za osnovne karakteristike koje se određuju za transformatorska ulja su sledeća :

Šematski prikaz delovanja produkata starenja na sistem izolacije ulje-papir