Prečišćavanje ulja – ali KAKO?

Na osnovu konstrukcijskih uslova, filteri ugrađeni u hidraulične i mazivne sisteme, ne mogu sami obezbediti zahteve velike čistoće. Ne samo zbog toga što su uglavnom konstruisani tako, da odstranjuju samo čestice veće od 20 mikrona, već i zbog toga , što zbog velike brzine ulja i ljuljanja pritiska koja nastaje kod spajajućih procesa, materijal filtera se zamori. Ovim se porozna konstrukcija razorava. Prilikom erozije nastanu veće pore, preko kojih vremenom i veće čestice mogu prelaziti.
Zbog toga je potrebno posle određenih sati rada hidrauličkog sistema izvršiti prečišćavanje ulja posebnim uređajima, koji iz ulja mogu odstraniti i čestice manje od 5 mikrona, kondenzovanu i absorbovanu vodu.

Razdvajanje čvrstih čestica i vode od ulja je moguće postići sa četiri postupka: taloženjem, filtriranjem, centrifugiranjem i elektrostatičkim odvajanjem (ovo zadnje je pogodno samo za odvajanje čestica).

Od navedenih postupaka naše preduzeće prilikom prečišćavanje ulja koristi metodu filtriranja i metodu centrifugiranja, koje su i najdelotvornije od gore navedenih.
Prilikom prečišćavanja transformatorskih ulja uz centrifugu još upotrebljavamo i vakuumski isparivač.

Centrifugiranje ulja radimo sa najnovijim modelom mobilne uljne centrifuge svetsko priznatog proizvođača. Sa ovom centrifugom možemo po povoljnim cenama očistiti i veoma uprljana ulja koja imaju i visok procenat vode.
Sa centrifugom prečišćavamo ulje od onih čvrstih čestica koje su veće od 1 mikrona. Kapacitet centrifuge zavisno od viskoziteta kreće između 320 – 575 litara na sat prečišćenog ulja.

Posedujemo opremu za filtriranje ulja nemačke proizvodnje sa više uređaja različitog kapaciteta. Ovi uređaji su snabdeveni sa dubinskim filter patronima od presovane celuloze i iz ulja izdvajaju već u prvom protoku 98,5 % čvrstih čestica većih od 3 mikrona i 50 % čestica većih od 0,8 mikrona, slobodnu i vezanu vodu. Sa ovim uređajima smo u stanju da filtriramo ulja viskoziteta do 460 cSt.

Prečišćavanje ulja radimo na licu mesta, u vašem pogonu svakim danom od 00-24 h.

Posle filtriranja ili centrifugiranja mehanička čistoća ulja uvek odgovara propisima koje važe za novo ulje.

Vršimo centrifugiranje i filtriranje:

  • Transformatorskih ulja
  • Ulja za hidraulične sisteme
  • Ulja za turbine
  • Ulja za valjanje
  • Ulja za prenos toplote (termo ulja)
  • Ulja za protočno podmazivanje
  • Ulja za cilindre parnih mašina
  • Ulja za reduktore
  • Ulja za termičku obradu metala
  • Ulja za honovanje
Koristeći naše usluge smanjićete prinudni zastoj mašina , mašinske i personalne troškove popravki, a pored toga uštedećete i na izdacima za ulje.